قابل توجه دانشجویان: با توجه به انتقال دوره  "کارگاه آموزش مهارتهاي زندگي و پيشگيري از آسيب‌هاي رواني اجتماعي (۱و۲)" به سامانه ایلرن, ثبت نام دراین دوره  فقط از طریق اخذ واحد در سامانه بهستان, در بازه انتخاب واحد امکان پذیر می باشد.

دفتر آموزش های حرفه ای و تخصصی